Så hanterar vi personuppgifter

BORAB är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt sätt.

BORAB samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden eller när det är nödvändigt för att fullgöra den rättsliga förpliktelsen som åvilar oss enligt Miljöbalken kap. 15. Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av BORAB när vi har ett berättigat intresse, exempelvis vid distribuering av samhällsinformation.

Enligt Föreskrifter om kommunalt hushållsavfall i Bollnäs och Ovanåkers kommuner § 10 är du som fastighetsinnehavare skyldig att ha ett abonnemang för hushållsavfall. Om du som fasthetsägare inte upprättar ett abonnemang har vi rätt att göra det åt dig.

Läs mer nedan om personuppgifter, hantering och registerutdrag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person, såsom exempelvis namn, adress, fotografi och telefonnummer.

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt den lag som gäller. För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har BORAB i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik.

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

En del av informationen vi behandlar är sådana uppgifter som du ger till oss via avtal, e-post, blanketter och dylikt. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, fakturainformation och kontouppgifter. Annan information kan vi komma att samla in om dig för att uppfylla våra rättspliktiga åtaganden. Sådan information kan vara uppgifter från kommunernas fastighetsregister.

Dina personuppgifter kan komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt Miljöbalken kap. 15. Exempel på sådana parter är koncernföretag, leverantörer av avfallshämtning och postförmedling etc. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter om BORAB har ett berättigat intresse, exempelvis i samband med distribuering av samhällsinformation.

Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra förpliktelser och så länge det krävs enligt dokumenthanterings- och gallringsplan.

Du som kund hos BORAB har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om behandlingen. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter.

Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade (portering) för att använda dem på annat håll när det är tekniskt möjligt. För detta förutsätts även att behandlingen grundar sig på ett samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att vi ska ha kunnat fullgöra ett avtal med dig.

För att begära ut ett registerutdrag fyller du i denna blankett Begäran om personuppgiftsåtgärd. Pdf, 216.8 kB, öppnas i nytt fönster. Skicka in denna blankett till BORAB via epost: info@borab.se eller lämna in den till BORABs kundtjänst.

Registerutdraget kommer att levereras till dig inom en månad om det inte finns synnerliga skäl att det dröjer, i sådana fall kommer vi meddela dig om detta

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina personuppgifter kontaktar du i första hand oss. Om du inte är nöjd med den åtgärd som vidtas kontaktar du istället BORABs dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi hanterar ditt ärende har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Som kommunalt bolag omfattas BORAB av Offentlighetsprincipen enligt 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos oss. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling kan du vända dig direkt till registrator eller aktuell handläggare.

Detta innebär även att det du skickar in till oss kan komma att lämnas ut vid begäran.

Rätt till anonymitet

När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. BORAB får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte.

Du bör dock vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten kan lämna spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar.

Papperskopior och avgifter

Du har rätt att få del av handlingarna som papperskopior. Du ta del av handlingarna kostnadsfritt på plats. Vill du hämta ut handlingarna eller få dem skickade per post, tar BORAB ut en avgift enligt bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191). De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr, och därefter tillkommer 2 kr för varje ytterligare sida. Eventuella kostnader för porto tillkommer.

Kontakta oss

Du kan alltid kontakta BORAB vid frågor om integritets- och dataskydd. Kontakta oss via e-post info@borab.se eller dataskyddsansvarig Veronika Sjöbom, veronika.sjobom@borab.se

Dataskyddsombudet kontaktar du via dataskyddsombud@kfhalsingland.se.

Relaterat innehåll