Hantering av farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor och miljö om det hanteras på fel sätt. Det viktigaste du kan göra för miljön är att se till att din verksamhets farliga avfall inte hamnar i de vanliga soporna eller i avloppet.

Ditt ansvar

Som företagare ansvarar du för att ditt farliga avfall lämnas till en godkänd mottagare. Du har också ansvar för att transporten sker på rätt sätt.

Vi på BORAB tar emot farligt avfall i miljöstationen på Sävstaås avfallsanläggning, Bollnäs. Vi tar även emot farligt avfall på Edsbyns återvinningscentral, men då endast i mindre mängder. Kontakta alltid personalen innan du lämnar farligt avfall!

Farligt avfall kan du även lämna direkt till någon av de entreprenörer som finns på marknaden och som är specialiserade på hantering av detta. Entreprenören hämtar det farliga avfallet hos dig och transporterar och slutbehandlar det på ett regelrätt vis.

Exempel på entreprenörer som tar hand om farligt avfall:

För mottagningsanläggningar och transportörer som är godkända för att transportera och ta emot farligt avfall, se Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personal som tar emot farligt avfall

Företag och verksamheter får inte transportera farligt avfall som uppkommit i deras verksamhet hur som helst, det gäller både små och stora företag. Om du som företagare själv transporterar ditt avfall måste du anmäla det till länsstyrelsen, det gäller även farligt avfall som lämnas till oss på BORAB.

Anmälan om transport av farligt avfall hos Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall måste rapportera det till Naturvårdsverkets avfallsregister (se länk nedan under "Relaterad information"). Rapporteringskravet gäller alla verksamheter i Sverige som producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall. Syftet med reglerna är att få bättre kontroll, spårbarhet och statistik över Sveriges farliga avfall.

Uppgifter som ska rapporteras

Uppgifter som ska rapporteras in är bland annat information om avfallsproducenten, vem som transporterar avfallet, avfallskod (tidigare ewc-kod), mängder farligt avfall (vikt), mottagare och datum.

Ett intyg/tillfälle

Du som verksamhetsavlämnare behöver ett nytt avlämnarintyg eller transportdokument per avlämningstillfälle av farligt avfall vid våra anläggningar.

Kommer du som verksamhetsutövare för att lämna farligt avfall på våra anläggningar i Bollnäs eller Ovanåker behöver du göra följande inför och under ditt besök:

Inför besöket

Skriva ut aktuellt transportdokument och fylla i vad du har med dig för typ av farligt avfall. Ta sedan med dig detta dokument till oss. (Se exempel nedan under "Relaterad information").

Under besöket

När du kommer till vår anläggning med farligt avfall kontaktar du personal på plats. Du får inte lämna farligt avfall på vår anläggning utan att kontakta personal och överlämna kopia på anteckning till Naturvårdsverket.

Företag och verksamheter är även skyldiga att föra journal om sitt farliga avfall enligt nedan:

 • De slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheten.
 • Mängden farligt avfall som uppkommer.
 • De anläggningar som avfall transporteras till.

Anteckningarna ska sparas i minst fem år.

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

I Avfallsförordningen anges hur olika avfall ska klassificeras Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på farligt avfall

 • spillolja
 • bilbatterier
 • lysrör
 • lösningsmedel
 • elektronikskrot
 • färgburkar
 • sprayburkar
 • småbatterier
 • rengöringsmedel
 • tryckimpregnerat trä
 • laboratoriekemikalier
 • oljehaltigt slam

Mer information om farligt avfall.

Farligt avfall från verksamheter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2023

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Relaterat innehåll